Designer, illustrator, hobbyist artist, amateur photographer.

Sài Gòn du hí
Có đôi lúc muốn bỏ đi biệt xứ vài năm
Thẻ ghi nhớ dành cho người học chụp ảnh
3 bước làm truyện tranh một trang
Xin đừng ngại học vẽ
Vẽ vector, bạn làm gì?