Graphic designer, illustrator, hobbyist artist, amateur photographer.

Xin đừng ngại học vẽ
Vẽ vector, bạn làm gì?