Graphic designer, illustrator, hobbyist artist, amateur photographer.

Nghệ thuật có vị gì?
Những bài nhạc chuông
Về Minolta SRT-102
Nút kích hoạt ký ức