Graphic designer, illustrator, hobbyist artist, amateur photographer.

Thịt Đường Tăng có độc?
Nghệ thuật có vị gì?
Những bài nhạc chuông
Nỗi nhớ có hình gì?
Về Minolta SRT-102