Designer, illustrator, hobbyist artist, amateur photographer.

Under 30
Thịt Đường Tăng có độc?
Nghệ thuật có vị gì?
Những bài nhạc chuông
Về Minolta SRT-102