Graphic designer, illustrator, hobbyist artist, amateur photographer.

Nút kích hoạt ký ức
Facebook không còn phù hợp với tôi nữa