Designer, illustrator, hobbyist artist, amateur photographer.

Facebook không còn phù hợp với tôi nữa
Lặt vặt OKR cuộc đời
Chẳng thể chạm
Medibang Paint Pro
Mạng xã hội và hiệu ứng tiêu cực
FontBase – Phần mềm quản lý font
Tình yêu trong bức ảnh