Graphic designer, illustrator, hobbyist artist, amateur photographer.

Lặt vặt OKR cuộc đời
Chẳng thể chạm
Medibang Paint Pro
Mạng xã hội và hiệu ứng tiêu cực
FontBase – Phần mềm quản lý font
Tình yêu trong bức ảnh
Sài Gòn du hí